Επιτυχής Ολοκλήρωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023 της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Στις 9 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 16η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ στα γραφεία της εταιρείας, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, οι Μέτοχοι ενέκριναν τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022, ενώ εγκρίθηκε ο επαναπροσδιορισμός της KPMG, ως ελεγκτικό γραφείο.

Επανεκλέγηκαν, χωρίς ανθυποψηφίους, τα Μέλη του Δ.Σ., ως φαίνονται πιο κάτω:

  1. Μικέλλης Χρήστου
  2. Λεωνίδας Θεοδούλου

Μετά την επανεκλογή των Μελών, η σύσταση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Μικέλλης Χρήστου
  2. Μέλος: Κρις Χριστοδούλου
  3. Μέλος: Πάμπος Χαραλάμπους
  4. Μέλος: Χρίστος Κατσαφάδος
  5. Μέλος: Λεωνίδας Θεοδούλου
  6. Μέλος: Ανδρέας Κόκκινος
  7. Μέλος: Μάριος Τσιακκής
  8. Μέλος: Ανδρέας Ανδρέου

Επίσης, κατά τη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου και οι αμοιβές των Μελών του Δ.Σ., οι οποίες παρέμειναν ως είχαν.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης συγκλήθηκε συνεδρία του Δ.Σ., το οποίο καταρτίστηκε σε σώμα.

Καινούργιος Πρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο, ο κ. Μικέλλης Χρήστου.

Τέλος, τα Μέλη του Δ.Σ. έδωσαν ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Κρις Χριστοδούλου, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ επί σειρά ετών, για την πολύτιμη συμβολή του στην πορεία και ανάπτυξη του Οργανισμού.

Scroll to Top