Έρευνα Κοινής Γνώμης για την ανακύκλωση μπαταριών

Η ΑΦΗΣ με στόχο να μελετήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις του κοινού για την ανακύκλωση μπαταριών και να διερευνήσει θέματα που άπτονται της επικοινωνίας του Οργανισμού, διεξήγαγε έρευνα κοινής γνώμης η οποία αποτελείτο από δύο είδη έρευνας, την ποσοτική και την ποιοτική έρευνα.

Η ποσοτική έρευνα διεξάχθηκε με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε δείγμα 803 συνεντεύξεων σε άτομα ηλικίας 18-65 ετών σε όλη την Κύπρο. Η κατανομή του δείγματος έγινε σύμφωνα με την κατανομή του στοχευόμενου πληθυσμού. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου μεταξύ 02/03/17 και 13/03/17.

Η ποιοτική έρευνα διεξάχθηκε με την μέθοδο των ομαδικών συζητήσεων σε δύο ομάδες οι οποίες είχαν την ακόλουθη δομή:

 • 1η Ομάδα: Καινούργια Νοικοκυριά, Νεαρά ζευγάρια (ηλικίας 25-44 ετών) με ή χωρίς παιδιά
 • 2η Ομάδα: ‘Παλιά’ Νοικοκυριά, Ζευγάρια (ηλικίας 45-55 ετών) με παιδιά

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας αναφέρονται πιο κάτω:

 • Με μεγάλη διαφορά από άλλα υλικά οι Κύπριοι συμπεριλαμβάνουν τις μπαταρίες μεταξύ των υλικών που επιφέρουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εάν δεν ανακυκλωθούν.
 • Κατά την άποψη των Κυπρίων, η ανακύκλωση μπαταριών είναι σημαντικό να γίνεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος (84%) και διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας (43%). Και οι δύο παράμετροι αναφέρονται σε μεγαλύτερο βαθμό από άτομα που ανακυκλώνουν καθώς και από άτομα που έχουν δει σχετική διαφήμιση.
 • Οι αυθόρμητες αναφορές για γνώση ύπαρξης (17%) και χρήσης του Συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών (33%) είναι περιορισμένες. Αυτό πιθανότερο να συμβαίνει καθώς οι καταναλωτές επικεντρώνονται σε συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν επί πιο τακτικής/καθημερινής βάσης όπως οι συσκευασίες.
 • Μετά από υπενθύμιση η γνώση ύπαρξης του Συστήματος ανακύκλωσης προσεγγίζει το απόλυτο (97%) και το ποσοστό που αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το Σύστημα ανεβαίνει στο 71%
 • Οι μισοί Κύπριοι δηλώνουν ότι πάντα φυλάσσουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες για ανακύκλωση (48%), ενώ δύο στους δέκα το πράττουν περιστασιακά (22%). Τρείς στους δέκα Κύπριους δεν χρησιμοποιούν το Σύστημα (29%). Συγκεκριμένα, ένα 26%, αν και γνωρίζει για την ύπαρξη του Συστήματος, δεν το χρησιμοποιεί, ενώ ένα επιπρόσθετο 3% δεν γνωρίζει καν για την ύπαρξη του.
 • Οι κύριες πηγές ενημέρωσης για την ύπαρξη του Συστήματος είναι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις και τα σημεία που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης.
 • Τα άτομα που δεν ανακυκλώνουν μπαταρίες προτάσσουν ως κύριους λόγους το ότι χρησιμοποιούν περιορισμένες ποσότητες μπαταριών, την ελλιπή γνώση τους για τα σημεία συλλογής και την έλλειψη σημείων σε τοποθεσίες βολικές για τους ίδιους.
 • Η χρήση του Συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών είναι υψηλότερη μεταξύ:
  • Ατόμων ηλικίας 35-54 χρονών
  • Ατόμων με δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια μόρφωση, ατόμων που έχουν δει επικοινωνία για το Σύστημα
  • Κάτοικων Λευκωσίας και Λεμεσού
  • Νοικοκυριά με ανήλικα παιδιά
 • Αν και οι ερωτώμενοι δίδουν μεγαλύτερη σημασία στις ανησυχίες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως κίνητρα για την ανακύκλωση μπαταριών, η στατιστική προχωρημένου επιπέδου δείχνει ότι ο βαθμός στον οποίο διενεργείται ανακύκλωση μπαταριών βασίζεται περισσότερο στην ύπαρξη σημείων συλλογής σε βολικές τοποθεσίες από ότι σε άλλες παραμέτρους.
 • Γενικά το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη κάδων σε υπεραγορές, χώρους εργασίας, καταστήματα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών και σε σχολεία. Τα κύρια σημεία στα οποία χρησιμοποιούνται κάδοι για την ανακύκλωση μπαταριών είναι οι υπεραγορές (27%), οι χώροι εργασίας (27%) και τα σχολεία (19%)
 • Η εντύπωση ότι οι μπαταρίες είναι επιβλαβείς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συσχέτιση με την επικινδυνότητα των τοξικών χημικών ουσιών που εμπεριέχονται στις μπαταρίες
 • Οι ποσότητες μπαταριών που χρησιμοποιούνται σε ένα νοικοκυριό εξαρτώνται σε γενικές γραμμές από το μέγεθος του νοικοκυριού, ενώ η ύπαρξη ανήλικων παιδιών στο νοικοκυριό λειτουργεί καταλυτικά στις ποσότητες που χρησιμοποιούνται.
 • Η αντικατάσταση και η ανακύκλωση μπαταριών θεωρούνται ανδρική υπόθεση.
 • Ένας στους πέντε Κύπριους (18%) ορθά αναφέρει χωρίς βοήθεια την ΑΦΗΣ ως τον Οργανισμό που διαχειρίζεται το Σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών. Μετά από υπενθύμιση του ονόματος, η ανάκληση της ΑΦΗΣ ανεβαίνει στο 45%.
 • Τέσσερις στους 10 Κύπριους θυμούνται να έχουν δει πρόσφατα διαφήμιση για την ανακύκλωση των μπαταριών (39%). Στην πλειοψηφία τους, τα άτομα αυτά βρίσκουν ότι η επικοινωνία είχε θετική επίδραση. Δεν άφησε σχεδόν κανέναν αδιάφορο (96%), παρείχε ενημέρωση (95%), προκάλεσε φόβο για τις συνέπειες από τη μη ανακύκλωση μπαταριών (75%) και ώθησε το κοινό να ανακυκλώνει μπαταρίες σε μεγαλύτερο βαθμό (80%).
 • Παραμένει η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για τους πιθανούς κινδύνους από τη μη ανακύκλωση μπαταριών.
 • Απαιτείται αύξηση πληροφόρησης για τα σημεία όπου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών.
 • Θα ήταν καλό το δίκτυο των κάδων να αναπτυχθεί.
 • Σε μεταγενέστερο στάδιο η επικοινωνιακή εκστρατεία θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε ένα μήνυμα ότι και ΜΙΑ μπαταρία αποτελεί σημαντικό κίνδυνο αν δεν την ανακυκλώσουμε.
 • Άτομα χωρίς επαρκή έκθεση στην υφιστάμενη επικοινωνία (κυρίως νεαρότερα άτομα) πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχιστεί η υφιστάμενη επικοινωνιακή στρατηγική, η προβολή δηλαδή των αρνητικών συνεπειών για τον άνθρωπο από τη μη ανακύκλωση των μπαταριών.
 • Άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών πιστεύουν ότι θα ήταν καλό να προβάλουμε περισσότερο τους χώρους που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών.

Η ΑΦΗΣ μελέτησε διεξοδικά την έρευνα κοινής γνώμης και διαμόρφωσε ανάλογα την επικοινωνιακή στρατηγική της, η οποία θα εφαρμοστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με στόχο πάντα την συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων μπαταριών για ανακύκλωση.

Scroll to Top