ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εγγραφή Μέλους

Κάθε υπόχρεη εταιρεία συνάπτει Συμφωνία Μέλους με το Σύστημα, η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του με τα Μέλη. Η Συμφωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους και είναι μη διαπραγματεύσιμη, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών.

Μέλος του Συστήματος της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενη υπόχρεη εταιρεία, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Συμπλήρωση του εντύπου Αίτηση Εγγραφής Μέλους 
  2. Καταβολή του ποσού των 400,00 ευρώ + Φ.Π.Α., ως τέλος εγγραφής (πληρώνεται μόνο κατά την εγγραφή).
  3. Συμπλήρωση του εντύπου Συμφωνία Μέλους.
Scroll to Top