ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ποιες είναι οι υπόχρεες εταιρείες;

Βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 2013/56/ΕΕ.2 ενσωματώθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο ο Κανονισμός ΚΔΠ 56/2016 που εμπίπτει στον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011 N. 185(I)/2011 και ο οποίος καθορίζει τις βασικές παραμέτρους που διέπουν την κυκλοφορία και τη διαχείριση των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών στην Κυπριακή αγορά και επικράτεια. Ειδικότερα, με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτόν, πρέπει να διασφαλίζεται η ξεχωριστή συλλογή των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών από τα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα, αλλά και η περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους.

Η πιο πάνω υποχρέωση ανάκτησης και ανακύκλωσης των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (μπαταρίες) και Συσσωρευτών επιβαρύνει τους παραγωγούς που στην περίπτωση της Κύπρου είναι αποκλειστικά εταιρείες οι οποίες εισάγουν τις μπαταρίες στη Δημοκρατία. Επίσης, πέραν των εταιρειών που εισάγουν μπαταρίες με σκοπό τη χρήση τους σε διάφορες συσκευές, υπόχρεες είναι και οι εταιρείες που εισάγουν συσκευές με ενσωματωμένες μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες ή μίας χρήσης).

Οι τρόποι ανταπόκρισης των εταιρειών (εισαγωγέων) απέναντι στην Νομική τους υποχρέωση, μπορεί να γίνει είτε με τη σύσταση και λειτουργία Ατομικού Συστήματος Διαχείρισης, είτε με τη σύσταση και συμμετοχή σε ένα Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης, όπως είναι αυτό της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ.

Στην Κύπρο, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μέρος των υπόχρεων εταιρειών, συνεργάστηκαν με σκοπό τη δημιουργία ενός Συλλογικού Συστήματος, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα έχει την ευθύνη κάλυψης των νομικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων Μελών του και επίτευξης των ποσοτικών στόχων που θέτονται από τη Νομοθεσία.

Scroll to Top