Δραστηριότητες

Τοποθέτηση Κάδων

Σε πάνω από 6.000 σημεία σε όλη την Κύπρο είναι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών για την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση του κοινού.

Συλλογή Μπαταριών

Όταν ένας κάδος γεμίσει, τα συνεργεία συλλογής είναι υπεύθυνα να τον αδειάσουν και να μεταφέρουν το περιεχόμενο του σε ειδικά διαμορφωμένη και αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης στην Κύπρο για διαλογή και αποθήκευση.

Διαλογή Μπαταριών

Στη μονάδα διαχείρισης πραγματοποιείται ελαφρά διαλογή με στόχο την απομάκρυνση ξένων υλικών.

Αποστολή σε εργοστάσια του εξωτερικού

Τα απόβλητα μπαταριών αποστέλλονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης του εξωτερικού, όπου γίνεται η ανακύκλωση τους με στόχο την ανάκτηση των βασικών και χρήσιμων συστατικών.

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση

Με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα επικοινωνούμε με το κοινό για ανάδειξη της σημαντικότητας της ανακύκλωσης μπαταριών τόσο για το περιβάλλον, όσο και την ανθρώπινη υγεία.

Συστηματική Παρακολούθηση και Επίτευξη Ποσοτικών Στόχων

Όλες οι διαδικασίες λειτουργίας του Συστήματος παρακολουθούνται, στοχεύοντας στη μέγιστη και αποδοτικότερη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών με το ελάχιστο δυνατό κόστος και την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτονται από τη Νομοθεσία.

Αναφορές προς τους Ενδιαφερόμενους Φορείς

Αναφορές προς την Αρμόδια Αρχή της Κύπρου που είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, τους Μετόχους και τα Μέλη του Συστήματος και προς το Κοινό.

Scroll to Top