Οικονομικές Καταστάσεις

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα του Συστήματος ανά έτος.

Scroll to Top